1. Nội dung hợp đồng

Địa điểm, số lượng, giá trị thuê.

2. Thời hạn Hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ có giá trị trong 01 năm. 

Sau một năm hết thời hạn, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một (01) năm nếu hai bên không có bất kì sự thay đổi nào.

3. Phương thức thanh toán

- Phí dịch vụ Bên cho thuê là phí dịch vụ trả trước, đầu tháng Bên cho thuê sẽ gửi đề nghị thanh toán cho Bên thuê để Bên thuê thanh toán tiền thuê cây chậu.

- Số tiền trên Bên thuê có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên Cho thuê.

4. Trách nhiệm bên thuê

- Bảo vệ cây chậu không để bị mất, trong trường hợp cây chậu bị mất, Bên thuê phải bồi hoàn cho Bên cho thuê theo đơn giá cây chậu của chủng loại đó trên thị trường tại thời điểm bị mất.

- Phối hợp với Bên cho thuê giám sát chất lượng, khối lượng công việc thực hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh, tranh chấp (nếu có).

5. Trách nhiệm bên cho thuê

- Trưng bày cây chậu trong vòng 10 ngày theo hợp đồng đã được ký duyệt.

- Chăm sóc, bảo dưỡng cây chậu hàng tuần như bảng Kế hoạch cho thuê cây nội thất đính kèm. 

- Đảm bảo cây chậu chuyển tới Bên thuê phải luôn tươi tốt, sum xuê.

- Thay đổi cây xấu hàng tháng hoặc khi cần thiết.

- Gửi đề nghị thanh toán cho Bên Thuê đầu mỗi tháng

6. Thanh lý hợp đồng

Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hết thời gian tự động gia hạn thêm nếu Bên thuê ngừng sử dụng dịch vụ.

7. Phòng chống tham những

Không thực hiện các hành vi hối lộ cũng như nghiêm cấm tất cả nhân viên, người đại diện, nhà thầu của mình thực hiện các hành vi hối lộ trong mọi giao dịch và công việc liên quan đến thực hiện Hợp đồng trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng này.

8. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu gặp khó khăn hoặc trở ngại gì thì hai bên phải thông báo cho nhau biết để cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.